Lomanlaan 103 - 105 - Omgeving

Park Transwijk 1965. Ontworpen door de Utrechtse afdeling Plantsoenen, met B.J. Galjaard als hoofdontwerper

Ontmoeten in het park

Park Transwijk is een goed voorbeeld van een park uit de naoorlogse stedenbouw. Het is in de jaren 50 ontworpen als een groot recreatiepark voor heel Kanaleneiland. In het park waren tennisbanen, een rozentuin, speelweiden, terrassen en een (door Esso gesponseerde) verkeerstuin. In de loop der jaren zijn oorspronkelijke voorzieningen verdwenen, zoals de tennisbanen, andere zijn ervoor teruggekomen.

In het oorspronkelijke ontwerp bevond de hoofdingang zich bij de voormalige tennisbanen. De bezoeker kwam direct in het sierlijke middendeel van het park terecht. Het was de bedoeling hier een theehuis te bouwen, maar er werd geen goede exploitant gevonden en de bouw werd afgeblazen. Tijdens de nieuwbouw aan de Willem Pieter van Dijllaan, Lomanlaan en Westdijklaan in 2002 is deze toegang vervallen. In plaats daarvan zijn meerdere toegangen aangelegd, zoals aan de Koeriersterlaan.

De nieuwe woontorens en een nieuwe brug voor fietsers en voetgangers markeren straks een nieuwe entree op de oorspronkelijke plek naar het park. Op de begane grond van de nieuwbouw komt ruimte voor horeca of een andere ontmoetingsplek. De groene inrichting rondom sluit aan op de groene oevers van de singel, en zorgt voor een natuurlijke overgang tussen het park en Transwijk. Zo wordt dit gebied samen met het water en het park meer onderdeel van de buurt. En een plek waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten.

Groen en gezond

Groen is steeds belangrijker voor een prettig en gezond leven in de stad. Dat geldt voor mens en voor dier. Een nieuwe brug voor voetgangers en fietsers maakt het park makkelijk bereikbaar voor de buurt. Buurtbewoners kunnen hier straks koffiedrinken aan de waterkant of picknicken in het gras. Vogels en insecten krijgen meer leefruimte aan de ecologische oever van de singel.

Parkeren

Hoeveel parkeerplaatsen er nodig zijn voor de nieuwbouw, is afhankelijk van het aantal woningen en het autobezit. Onder de woontorens is ruimte voor verdiepte parkeerplaatsen en een fietsenstalling. Bewoners van de nieuwbouw kunnen gebruikmaken van deelauto’s. Ook proberen we zo veel mogelijk te stimuleren dat de bewoners de fiets of het openbaar vervoer nemen. Maar geparkeerde auto’s in de buurt door de nieuwbouw is niet helemaal te voorkomen.

Daarnaast wordt ook in de omgeving gebouwd, in de Merwedekanaalzone. Om te voorkomen dat er door de komst van de Merwedekanaalzone parkeerproblemen ontstaan in omliggende wijken - waaronder Transwijk - onderzoekt de gemeente nu al hoe parkeeroverlast in deze wijken kan worden voorkomen. Betaald parkeren kan een oplossing zijn. 

Verkeer

Doordat we de nieuwe bewoners stimuleren te fietsen en het openbaar vervoer te gebruiken, proberen we een toename van het autoverkeer tegen te gaan. Maar het is niet 100 procent te voorkomen dat er bij meer woningen meer verkeer komt. Het fietsverkeer zal door deze stimulans toenemen.

Andere nieuwbouwplannen

In de buurt van Lomanlaan 103-105 komt meer nieuwbouw, bijvoorbeeld bij de buren op de locatie van het kantoorgebouw op Lomanlaan 55. De nieuwbouw daar krijgt al vorm, de verwachte oplevering is eind 2020. Kijk hier voor meer informatie over de plannen voor deze plek.

Meer weten over de nieuwbouw van de Rafaelschool aan de Lanslaan? Op deze pagina vindt u de laatste stand van zaken.

Het bedrijventerrein langs het Merwedekanaal verandert de komende jaren in een nieuwe stadswijk: de Merwedekanaalzone. In Merwede, het gedeelte tussen de Europalaan, de Beneluxlaan, het kanaal en de Koningin Wilhelminalaan, komen de meeste woningen. Merwede wordt een autovrije, groene stadswijk met zo’n 4.000 tot 6.000 woningen, winkels, scholen en horeca. Er komen verschillende nieuwe fiets- en wandelroutes, onder meer voor verbindingen tussen Merwede, Kanaleneiland en Park Transwijk. De nieuwe brug bij de Lomanlaan maakt hier onderdeel van uit. Meer informatie over de Merwedekanaalzone vindt u hier.

Omgevingsvisie Kanaleneiland en Transwijk

Voor Kanaleneiland en Transwijk maakt de gemeente een omgevingsvisie. De gemeente kijkt daarin naar thema’s als verkeersveiligheid, groen in de wijk, een gezond leefklimaat en onderzoekt ook aan welke woningen behoefte is. Met deze omgevingsvisie voor Kanaleneiland en Transwijk wil de gemeente samen met woningcorporaties Portaal, Bo-Ex en Mitros onderzoeken hoe de leefbaarheid in de wijk verder kan worden verbeterd. Dat doen we uiteraard niet alleen. Bewoners, ondernemers, instellingen en andere partijen werken met de gemeente en de woningcorporaties samen aan dit plan voor de toekomst. Wilt u op de hoogte blijven of meedenken over de omgevingsvisie, lees dan hier verder.

Planning en proces

Meedenken over de horeca op de begane grond

Op de begane grond van de nieuwbouw is ruimte gereserveerd voor horeca. Op maandag 13 september nodigen we u uit om mee te denken over de invulling van de horecagelegenheid tijdens een doorloopavond. Afhankelijk van de dan geldende coronaregels organiseren we het in het gebouw zelf en/of online. Begin september volgt hierover meer informatie. Wilt u meedoen? Laat het ons weten via het reactieformulier en wij nemen contact met u op.

We bereiden ons voor op de sloop

Wij zullen begin 2022 starten met de sloop van de twee torens. Wij slopen ook al is het bestemmingsplan nog niet gewijzigd. We slopen omdat we de woningen niet meer kunnen verhuren. Er verhuizen steeds meer reguliere huurders uit de Lomanlaan. Op dit moment zijn er nog een paar over. Er wonen op dit moment nog bewoners via een zorginstelling en een aantal mensen wonen antikraak via HOD.


Formele inspraak bij gemeente Utrecht

Er zijn verschillende momenten van formele inspraak bij de gemeente. De bouwenvelop is vastgesteld. De volgende stap is dat het bestemmingsplan gewijzigd moet worden. De nieuwbouwplannen passen niet in het huidige bestemmingsplan. De gemeente Utrecht moet een nieuw bestemmingsplan opstellen. Wanneer een concept bestemmingsplan gereed is wordt dit ter inzage gelegd. Dan heeft u 6 weken de tijd om te reageren. Als het moment bekend is wanneer dit gewijzigde bestemmingsplan ter inzage ligt, informeren wij en de gemeente u daarover.

Ook voor de omgevingsvergunning is inspraak mogelijk. Dit hoort u via een wijkbericht dat huis aan huis wordt verspreid of via deze pagina op de website van de gemeente Utrecht.

Wilt u op de hoogte blijven van de aanvragen voor vergunningen in uw wijk of voor de omgevingsvergunning voor de Lomanlaan 103-105? Dan kunt u zich hier abonneren op meldingen per e-mail. Hier staat ook aangegeven hoe u een zienswijze kunt indienen (inspraak).

Planning

(Deze planning is onder voorbehoud)

November 2020    Huidige huurders krijgen urgentie (voorrang): zij hebben een jaar de tijd om te verhuizen
Voorjaar 2021 Mitros selecteert een aannemer en werkt de plannen verder uit
Begin 2021 Inspraak bouwenvelop
Juli 2021 Besluit van het college van Burgemeesters en Wethouders over de definitieve bouwenvelop
2021/2022    Aanvraag, inspraak en collegebesluit over de bestemmingsplan wijziging en de omgevingsvergunning
Eind 2021    Gebouw leeg
2022  Start sloop
2022 Aanvraag en inspraak omgevingsvergunning
2024/2025  Oplevering nieuwe woningen

Vraag en antwoord

Ik woon nu op de Lomanlaan 103-105. Waar vind ik meer informatie over verhuisregelingen, urgentie en terugkeer?

De huidige reguliere huurders van de Lomanlaan 103-105 krijgen persoonlijk bericht. Als u nog niets heeft gehoord, dan kunt u per e-mail contact opnemen met projectconsulent Fred Mommers: fmommers@mitros.nl.

Bent u huurder van Stichting Veste, dan adviseren wij u contact met deze stichting op te nemen.

Waarom worden de bestaande gebouwen gesloopt?

De bestaande gebouwen zijn van oorsprong kantoren die omgebouwd zijn tot woningen. Dat vinden wij niet ideaal. Ook zijn de woningen klein, hebben ze geen buitenruimte en raken de gebouwen verouderd. Mitros wil voor haar huurders betere woningen die passen bij de wooneisen van deze tijd: comfortabel en energiezuinig. Ook willen we meer woningen kunnen aanbieden. Dat kan door te slopen en daarna meer nieuwe appartementen terug te bouwen.

Wie komen er straks wonen in de nieuwe woningen?

Het merendeel van de woningen (75%) wordt verhuurd in de sociale huur. De huurprijs is € 619,01 en € 737,14 per maand (prijspeil 2020). De rest van de woningen wordt verhuurd in de middenhuur (geliberaliseerd) met een huurprijs tot max. € 1.000.

Ik wil graag wonen in de nieuwe woningen aan de Lomanlaan. Hoe kom ik hiervoor in aanmerking?

De sociale huurwoningen worden verhuurd via WoningNet. Reageren op deze woningen kan nu nog niet. We verwachten dat de woningen ongeveer een half jaar voor oplevering in 2024 worden aangeboden. De middenhuurwoningen verhuurt Mitros zelf via www.mitrosmiddenhuur.nl. Ook deze woningen worden ongeveer een half jaar voor oplevering aangeboden.

Wordt het groen rondom de nieuwbouw openbaar toegankelijk?

Hierover zijn de gemeente en Mitros nog in gesprek, omdat het gebied goed te beheren en leefbaar moet zijn. Het wordt in ieder geval groen en er komt geen hek omheen.

Worden de gebouwen hoger dan de gebouwen die er nu staan?

Ja, de nieuwe gebouwen krijgen 14 en 16 verdiepingen. Nu zijn dat er 10 en 8 verdiepingen.

Wat betekent de hoogte voor de zon en schaduw in mijn tuin of op mijn balkon?

Dat hangt af van de plek waar u woont. U kunt hier zien hoe de schaduw in de zomer en de winter valt. Wilt u hierover verder praten, dan kunt u dat doorgeven via het reactieformulier.

Wie besluit er over de plannen? En wanneer?

Er zijn verschillende momenten waarop Mitros en de gemeente besluiten nemen:

De directie en de Raad van Commissarissen van Mitros hebben in september 2020 een besluit over de investering in dit nieuwbouwproject. In 2021 moeten zij nog besluiten over de opdracht aan de aannemer.

De huidige bewoners hebben in 2020 ingestemd met het plan.

Tot slot nemen het college van B&W en de gemeenteraad een besluit over: de bouwenvelop (juli 2021), de bestemmingsplan wijziging (2021/2022) en de omgevingsvergunning (2022).

Waar kan ik bezwaar maken tegen de plannen?

Er zijn verschillende momenten van formele inspraak bij de gemeente. De bouwenvelop is vastgesteld. De volgende stap is dat het bestemmingsplan gewijzigd moet worden. De nieuwbouwplannen passen niet in het huidige bestemmingsplan. De gemeente Utrecht moet een nieuw bestemmingsplan opstellen. Wanneer een concept bestemmingsplan gereed is wordt dit ter inzage gelegd. Dan heeft u 6 weken de tijd om te reageren. Als het moment bekend is wanneer dit gewijzigde bestemmingsplan ter inzage ligt, informeren wij en de gemeente u daarover. Ook voor de omgevingsvergunning is inspraak mogelijk.

Wilt u op de hoogte blijven van de aanvragen voor vergunningen in uw wijk of voor de omgevingsvergunning voor de Lomanlaan 103-105? Dan kunt u zich hier abonneren op meldingen per e-mail. Hier staat ook aangegeven hoe u een zienswijze kunt indienen (inspraak).

Waarover kunnen omwonenden meedenken? Hoe en wanneer?

Later in het proces kunnen mensen uit de buurt meedenken over o.a. de invulling van een deel van de horeca op de begane grond. Op 13 september organiseert Mitros een (online) inloopavond. Wilt u hierover meedenken? Dit kunt u doorgeven via het reactieformulier.

In de nieuwbouw komen meer woningen. Betekent dat ook meer verkeer in de wijk?

Het aantal verkeersbewegingen is afhankelijk van het aantal woningen en het autobezit. Wij proberen (nieuwe) bewoners zo veel mogelijk te stimuleren om de fiets of het openbaar vervoer te gebruiken. Maar het is niet 100 procent te voorkomen dat er bij meer woningen meer verkeer komt. 

Wordt er betaald parkeren ingevoerd in de wijk, en zo ja wanneer?

Om te voorkomen dat er door de Merwedekanaalzone extra parkeerdruk ontstaat in omliggende wijken, onderzoekt de gemeente welke maatregelen mogelijk zijn. Betaald parkeren in omliggende wijken - waaronder Transwijk - kan een oplossing zijn. 

Wanneer begint de sloop en hoe lang duurt dit?

We verwachten dat de sloop in 2022 start. De sloopwerkzaamheden duren ongeveer 20-30 weken. Zodra we meer weten, krijgen omwonenden bericht.

Wanneer begint de bouw en hoe lang duurt dit?

We weten nu nog niet precies wanneer de bouw begint, en hoe lang het duurt. We verwachten na de sloop in 2022 te kunnen starten met bouwen en streven ernaar dat de nieuwe woningen eind 2024 klaar zijn.

Hoe lopen de routes voor het bouwverkeer?

Dit weten wij nu nog niet, zodra wij meer weten, krijgen omwonenden bericht. Dit zal niet eerder bekend zijn dan eind 2021.

Ik ben bang voor overlast door sloop- en bouwactiviteiten. Waar kan ik dit melden?

Uiteraard proberen we de overlast zo beperkt mogelijk te houden. Zodra wij meer duidelijkheid hebben over de planning en werkzaamheden, informeren wij de buurt hierover. Zorgen of vragen die u nu heeft, kunt u delen via het reactieformulier.

Waar betaalt Mitros deze nieuwbouw van?

Mitros financiert haar investeringen uit de huur- en verkoopopbrengsten. Hier gaan de kosten van de eigen organisatie nog van af. Waar nodig vult Mitros dit aan met externe financiering (leningen).

Wat gebeurt er met het kinderdagverblijf?

Het huurcontract van kinderdagverblijf De Oase loopt binnenkort af. In de nieuwbouw van Mitros komt het kinderdagverblijf niet terug. Voor vragen over de toekomst van het kinderdagverblijf kunt u het beste contact opnemen met De Oase (info@kdv-oase.nl).

Ik heb een andere vraag of opmerking over de plannen.

U kunt uw vraag, opmerking of idee doorgeven via het reactieformulier. Wij zorgen ervoor dat u binnen tien werkdagen een reactie krijgt.