Vreeswijk

Vernieuwingsplannen Vreeswijk

Begin 2020 lieten wij weten dat we sloop-nieuwbouw willen onderzoeken voor onze woningen rondom de Margrietstraat, Tramstraat en Irenestraat in Vreeswijk. Deze woningen zijn verouderd, hebben vocht- en tochtproblemen en moeten verduurzaamd worden. Daarnaast kijken we naar de toekomst en willen we extra woningen toevoegen aan dit gebied en de doorstroom van senioren binnen Vreeswijk stimuleren.

Advies van de Woonbond: deel het plangebied op
In 2020 (juni en november) hebben we participatiebijeenkomsten georganiseerd met de bewoners van de Margrietstraat, Tramstraat en Irenestraat. We zijn in gesprek gegaan met huurders, omwonenden en belangstellenden. Daaruit bleek dat een deel van de bewoners positief is over de nieuwbouwplannen en een deel is negatief. De Woonbond werd ingeschakeld en adviseerde om een deel van de woningen te slopen en een deel te renoveren naar label B. De woningen waar nieuwbouw voor in de plaats komt staan aan de Margrietstraat 58 t/m 88 en de Irenestraat 35 t/m 61. Voor het andere deel gaan we met de bewoners in gesprek over standaard onderhoud.

40 comfortabele en duurzame nieuwbouwappartementen
Het nieuwbouwproject realiseert 40 comfortabele en duurzame nieuwbouwappartementen. Hiermee voegen we extra woningen toe aan Vreeswijk en bevorderen we de doorstroom op de woningmarkt. Alle appartementen zijn bereikbaar met de lift en er is bijvoorbeeld ruimte om een scootmobiel te stallen. Dat maakt de woning zeer aantrekkelijk voor senioren. Natuurlijk zijn de appartementen ook geschikt voor andere huurders.

Participatiebijeenkomsten
In juni 2020 hebben we buurtgesprekken gevoerd en een kansenkaart opgesteld. De kansenkaart geeft aan wat de wensen en behoeften zijn van (buurt)bewoners en de gemeente Nieuwegein. Het geeft aan welke kansen er zijn voor het plangebied. Tijdens de tweede participatiebijeenkomst in november dachten ongeveer 50 bewoners, omwonenden en geïnteresseerden mee over de nieuwbouwplannen in Vreeswijk. We ontvingen veel goede feedback die we hebben verwerkt in de eerste schetsontwerpen. Ook de twee sessies met de klankbordgroep waren zeer waardevol.

Digitaal buurtgesprek
Op donderdag 27 mei vond een digitaal buurtgesprek plaats. De architect en de stedenbouwkundigen presenteerden de eerste schetsontwerpen van het plangebied en de gemeente was aanwezig om het proces en de stedenbouwkundige visie toe te lichten. Momenteel wordt het nieuwbouwplan opnieuw bekeken en op enkele punten gewijzigd, om het financieel haalbaar te maken.

Bent u benieuwd naar de eerste schetsontwerpen? Bekijk dan hier de presentatie.

Planning


Planning

Onderzoek wat er komt  
November 2020 Eerste ontwerp
November 2020 Buurtgesprekken over ontwerp
Begin 2021 Start ontwerpschets
Juni 2021 Start ingang sociaal plan
Half 2021 - half 2022 Verhuizing naar nieuwe woning
Eind 2022 Start sloop
Begin 2023 Start nieuwbouw
Eind 2024 Oplevering eerste woning

Sociaal plan

Juni 2020 Start gesprekken
November 2020 Concept sociaal plan
Half 2021 Definitief sociaal plan

 

Video's

November 2020
Bekijk de video met een samenvatting van de online bijeenkomsten op 23 en 25 november. Juni 2020
Bekijk de video die wij maakten voor de eerste buurtgesprekken in juni, waarin wij uitleggen waarom wij sloop-nieuwbouw onderzoeken:

Vragen over het herzien van de plannen 

Waarom wordt er nu opnieuw naar de plannen gekeken? 

De directie van Mitros neemt over alle projecten een besluit. We noemen dit een investeringsbesluit. Met andere woorden: de directie bepaalt of zij investeert in de plannen die zijn gepresenteerd. Voor het sloop/nieuwbouwproject in Vreeswijk is gebleken dat het op dit moment financieel niet haalbaar is om deze plannen te realiseren. Dat wordt door verschillende factoren veroorzaakt.

Waarom zijn de huidige plannen financieel niet haalbaar? Dat wordt door verschillende factoren veroorzaakt. Er zijn locatie specifieke kosten zoals de dijk en de hoogteverschillen in het gebied. Een andere factor is bijvoorbeeld dat we hier vanuit de stedenbouwkundige richtlijnen gebonden zijn aan een maximale bouwhoogte. Concreet betekent dit dat we maximaal drie bouwlagen kunnen realiseren. Om het project financieel haalbaarder te maken, zouden we het liefst extra appartementen realiseren. Maar vanuit het stedenbouwkundig vertrekpunt is het niet toegestaan om hoger te bouwen. Daarnaast zijn de materiaalkosten als gevolg van de coronacrisis en daarmee schaarste aan bouwmaterialen, verhoogd.
Hoe komt het dat dit nu pas bekend is?  We wisten dat dit een uitdagende businesscase was, omdat we minder woningvoorraad kunnen toevoegen dan gewenst. De effecten van de coronacrisis zorgen ervoor dat we meer verlies hebben op dit project.
Betekent dit dat het plan nu versoberd wordt?  Het is een ingewikkelde locatie om sloop en nieuwbouw te verrichten. We moeten inderdaad kijken op welke punten we kunnen besparen. Daarbij kijken we bijvoorbeeld naar materiaalgebruik, gemeenschappelijke ruimtes en de manier van bouwen. Maar er zijn meerdere scenario’s denkbaar. We proberen er met een open blik in te gaan en bekijken alle opties, zodat we een beter evenwicht kunnen vinden tussen de financiële haalbaarheid van het project en de eis om het ontwerp een dorpse uitstraling te geven. 
Gaan de sloop/nieuwbouwplannen nu nog wel door voor dit gedeelte van Vreeswijk? De woningen verkeren in slechte staat. Er was dus dringend behoefte aan een plan voor de toekomst. We onderzoeken nog steeds de mogelijkheden naar sloop/nieuwbouw voor Irenestraat 35 t/m 61 en Margrietstraat 58 t/m 88 in Vreeswijk. Daar zijn we al heel ver mee en hoopten we binnenkort af te ronden. Het onderzoek gaat nu langer duren omdat het project in de huidige vorm niet rendabel is. Naast de financiële haalbaarheid van het project, staan we ook voor de opgave om te verdichten en de doorstroom op de woningmarkt te stimuleren. Dit is een belangrijk uitgangspunt voor Mitros en speelt mee in de besluitvorming.
Wat betekent dit voor het Sociaal Plan voor de bewoners? Er moet eerst een goedgekeurd plan liggen. Ook is de gemeente vertraagd met het principebesluit van het plan. Als beide zijn goedgekeurd dan kan het Sociaal Plan in werking gaan en krijgen bewoners een urgentieverklaring. Vooralsnog betekent dit dat het Sociaal Plan nu niet van kracht is.

Algemene vragen over hoe de nieuwbouw eruit ziet

Waarom bouwt Mitros appartementen en geen eengezinswoningen? We willen de doorstroom op de woningmarkt in Vreeswijk stimuleren. Als senioren doorstromen naar gelijkvloerse woningen, ontstaan er kansen voor jonge gezinnen elders in de wijk. Daarom bouwen we op deze plek gelijkvloerse appartementen die aantrekkelijk zijn voor senioren.
Uit onderzoek is gebleken dat Vreeswijk vergrijst. Oudere huurders kunnen niet makkelijk naar een gelijkvloerse woningen. Bovendien weten we dat huurders in Vreeswijk hier graag blijven wonen. Overigens zijn deze appartementen ook geschikt voor jongeren.
Hoeveel woningen komen in het nieuw te bouwen complex?  Er worden 30 woningen gesloopt. Hiervoor komen 38-40 moderne en energiezuinige appartementen voor terug. Hiermee voegen we extra woningvoorraad toe in de gemeente Vreeswijk. 
Hoe hoog wordt dit nieuwe complex? Het appartementencomplex wordt nagenoeg even hoog als de huidige bebouwing. Er komen 3 woonlagen, waarvan de 3e woonlaag uitgevoerd wordt in kapvorm. Aan de Irenestraat en vanaf de Margrietstraat zie je 3 bouwlagen. Wel is er doordat het gebouw zich aanpast aan de dijk, een hoogteverschil tussen de Irenestraat en de Margrietstraat. Vanwege de dijk, kan er onder de 3 woonlagen aan de Irenestraat een 10-tal parkeerplaatsen gerealiseerd worden.
Krijgen omwonenden last van meer schaduw in hun tuin van het nieuwbouw complex? Eén koopwoning aan de oostzijde en twee huurwoningen van Mitros die aan de oostzijde van het complex liggen, hebben in de vroege lente iets meer schaduw. Met de betreffende bewoner(s) zijn wij in gesprek. Voor de andere woningen tonen de modellen aan dat dit weinig invloed heeft. 
Komen er balkons bij de appartementen? Bij alle woningen komt een persoonlijke buitenruimte of een balkon. Ook tijdens de buurtsessies horen wij van veel mensen dat zij dit belangrijk vinden. Deze wens hebben we meegenomen in het ontwerp. ​

Vragen over huurprijzen

Wat wordt de nieuwe huurprijs van de appartementen? De exacte huurprijzen moeten nog bepaald worden. Alle woningen worden in de sociale sector verhuurd. Huidige huurders uit het te slopen gebied, waar de nieuwbouw terug komt, krijgen een huursprong van maximaal 50 euro. De exacte regeling wordt in het Sociaal Plan vastgesteld.
Zijn de servicekosten bij de nieuwe huurprijs inbegrepen? Nee, de servicekosten worden altijd apart in rekening gebracht.

 

Vragen over parkeren en fietsenstallingen

Waarom kiest Mitros ervoor om het nieuwe gebouw deels op de huidige parkeerplaats te bouwen aan de Margrietstraat? De gemeente geeft als uitgangspunt mee dat het parkeren uit het zicht ontworpen moet worden. Dit komt overeen met geluiden die wij hebben gehoord van bewoners tijdens de buurtsessie in juni 2020. Sommige mensen gaven aan dat zij overlast ondervinden van de vele geparkeerde auto’s. Het is geen fraai gezicht. Door dit uit het zicht op te lossen, ontstaat meer kwaliteit in de straat. Wel betekent dit dat we ruimte nodig hebben op het binnengebied. Hierdoor schuift het gebouw iets op richting de huidige parkeerplaats.
Waar gaan de bewoners van het nieuwe complex hun auto parkeren? De gemeente heeft als wens gesteld om het parkeren binnenin het gebouw op te lossen. Dit wordt een openbare parkeerplaats. De bewoners parkeren samen met de andere bewoners in Vreeswijk op de parkeerplekken. Mitros realiseert hier circa 37 openbare parkeerplekken.
Komt er een ondergrondse parkeergarage? Nee, er komt een openbare parkeerplaats op maaiveld.
Wat gebeurt er met de openbare parkeerplekken die nu nog voor het huidige appartementengebouw van de Margrietstraat liggen? Er komen nog een paar plekken voor het appartementencomplex, maar de overige plekken verplaatsen naar de parkeerplaats binnen het nieuwe wooncomplex. Deze zijn openbaar toegankelijk. Er komen meer plekken terug dan er voorheen waren. Hierbij is ook rekening gehouden met meer bewoners in het nieuwe wooncomplex en voldoet Mitros aan de gemeentelijke parkeernormen.
Blijven de garages bereikbaar op de Margrietstraat? Ja, deze blijven bereikbaar. Er komt een nieuwe omgelegde weg, waardoor ook huurders van de nieuwbouw de parkeerplaatsen op het binnenterrein van het nieuwe complex kunnen bereiken.
Komt er een fietsenstalling of een berging voor de bewoners? We willen graag een berging voor iedere bewoner. Of er een gezamenlijke fietsenstalling komt weten we nog niet. Dat moet nog uitgewerkt worden.​

Vragen planning, definitief ontwerp, bezwaar

Wanneer moet dit nieuwe complex klaar zijn?

We presenteren nu een schetsontwerp. Dat moet uitgewerkt worden in een voorlopig ontwerp en uiteindelijk in een definitief ontwerp. Het definitieve ontwerp dienen wij bij de gemeente in. Als de omgevingsvergunning is ingediend en onherroepelijk wordt verklaard, kunnen we starten met de bouw.

De planning ziet er dan grofweg als volgt uit: indienen omgevingsvergunning volgend jaar (2022). Als alles volgens planning loopt, start de bouw in 2023 en worden de eerste appartementen in 2023 opgeleverd.

Wat betekent het dat er nu eerste schetsontwerpen op tafel liggen? De eerste schetsontwerpen zijn 27 mei 2021 gepresenteerd. We hebben de contouren van de nieuwbouw laten zien en varianten van de gevel getoond. Dit zijn slechts schetsen, er is nog geen sprake van een voorlopig of definitief ontwerp. Wel ligt de contour van het gebouw grotendeels vast. Hier en daar kunnen accentverschuivingen komen in de fase van het voorlopige ontwerp.
Hoeveel overlast gaat de nieuwbouw geven in de buurt? Mitros realiseert dat we in een woonwijk aan de gang gaan. Om de overlast te beperken, maken wij afspraken met de aannemer. Bewoners en omwonenden informeren we over de planning en werkzaamheden. Wilt u ook op de hoogte blijven van de voortgang? Meld u zich dan hier aan.
Kunnen wij nog bezwaar indienen tegen het plan? U kunt officieel bezwaar maken wanneer het plan verder is uitgewerkt en de gemeente dit ter inzage legt voor de omgevingsvergunningsaanvraag. Na verwachting dient Mitros het definitieve plan in eind 2022. Het is vervelend als het plan u niet bevalt. Misschien is het één ander onduidelijk? Wij willen graag met u in gesprek. U kunt uw vragen en/of opmerkingen sturen naar groepvreeswijk@mitros.nl.
Wat als ik het oneens ben met de plannen van Mitros? Als u het oneens bent met de plannen van Mitros gaan wij graag met u in gesprek. Wellicht kunnen wij in het verdere ontwerp hier rekening mee houden. Het moet wel passen en aansluiten bij de opgave die wij hebben. Komen wij er niet uit, dan kunt u uiteraard gebruik maken van de beroepstermijn wanneer de omgevingsvergunning ter inzage komt. Dit regelt de gemeente Nieuwegein.

Interesse om in Vreeswijk te wonen?

Ik ben geïnteresseerd in de nieuwbouw, waar kan ik mij inschrijven? Als het nieuwbouwcomplex klaar is komen de woningen op woningnet. Tot die tijd kunt u op de hoogte blijven van het project als u zich inschrijft daarvoor op onze website.